Disclaimer: i.v.m. privacy zijn namen gefingeerd en is voor de fotografie gebruik gemaakt van modellen.

Privacy statement

Het Poortje gaat zeer zorgvuldig om met haar cliëntinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Het Poortje houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

Inzage en correctie persoonsgegevens: conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@hetpoortje.nu

Colofon

Het Poortje is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg. Dit betekent dat Het Poortje voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het Poortje is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Het Poortje enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@hetpoortje.nu

Fotografie

Alle personen op de foto's zijn modellen en de namen zijn gefingeerd in verband met privacy.