Disclaimer: i.v.m. privacy zijn namen gefingeerd en is voor de fotografie gebruik gemaakt van modellen.

Privacy statement

Het Poortje gaat zeer zorgvuldig om met haar cliëntinformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Het Poortje houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld.

Inzage en correctie persoonsgegevens: conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@hetpoortje.nu

Wat doen wij met uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt of op grond van één of meerdere wettelijk grondslagen, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Grondslag en verwerking

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen van de AVG. Meestal verwerkt Elker-Het Poortje uw gegevens op basis van uw toestemming. Ook kan het zijn dat uw gegevens op basis van de volgende gronden worde verwerkt; een wettelijk verplichting, een gerechtvaardigd belang of omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst. Wanneer u sommige gegevens niet verstrekt, kan Elker-Het Poortje de overeenkomst niet uitvoeren.

Bewaartermijn

Elker-Het Poortje bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en wettelijk is toegestaan. De Archiefwet schrijft de bewaartermijnen voor. In deze wet is vastgelegd welke informatie na verloop van tijd vernietigd of blijvend wordt bewaard. Als er voor specifieke gegevens geen wettelijke bewaartermijn is, worden uw gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Beveiliging en meldingsplicht

Elker-Het Poortje draagt zorg voor goede beveiliging van uw persoonsgegevens. Gaat er toch een keer iets mis? Dan wordt het incident verder onderzocht totdat één of meer oplossingsrichtingen zijn vastgesteld. Elker-Het Poortje zal een datalek direct melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Personen die toegang tot uw persoonsgegevens hebben voor de uitvoering van hun functie, hebben een geheimhoudingsplicht. Er is toezicht op hoe we persoonsgegevens verwerken. De interne Functionaris Gegevensbescherming (FG) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of Elker-Het Poortje de AVG naleeft.

Uw privacyrechten

U heeft conform de AVG een aantal rechten bij verwerking van uw persoonsgegevens door Elker-Het Poortje:

  • Recht op informatie: Het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoelang ze worden bewaard.
  • Recht op inzage: Het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn.
  • Recht op rectificatie: Het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren, wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn.

Uitzondering: Na afloop van een klachtbehandeling is het niet mogelijk om rectificatie te vragen van gestelde feiten, meningen en conclusies waarmee u het niet eens bent. Wel mag u van ons verwachten dat wij uw schriftelijke mening toevoegen aan uw dossier.

  • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk wordt stopgezet, tenzij Elker-Het Poortje dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene.
  • Recht van bezwaar: Het recht om vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of als Elker-Het Poortje meent een gerechtvaardigd belang te hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden: Wanneer u toestemming aan ons geeft om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens weer te laten verwijderen. Het recht op vergetelheid kunt u in principe niet namens iemand anders uitoefenen. Tenzij u daar bijvoorbeeld een volmacht voor heeft. U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief gegevens wissen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.
  • Recht op dataportabiliteit: Het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die Elker-Het Poortje van u heeft.

Bezwaar of klacht

U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht indienen. Een bezwaar maken of een klacht indienen kunt u doen via communicatie@elker-hetpoortje.nl Dient u een klacht bij ons in, dan vragen we u om uw persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw klacht te kunnen behandelen. Verstrekt u de gegevens niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen.

Komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via Autoriteiten Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.

Uw privacy en sociale media

Gebruikt u websites, zoals Facebook, Twitter en WhatsApp om op onze website te komen, dan gelden daar de privacyregels van die partijen hoe ze met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u daarom aan ook hun privacy bepalingen in acht te nemen.

Op onze website hebben we een twitterfeed en worden filmpjes via YouTube getoond.  Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Ook hiervoor raden wij u aan de privacy bepalingen van hen in acht te nemen.

Inschrijving nieuwsbrief

Het Poortje biedt u de mogelijkheid om u in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geeft u toestemming om de verstrekte gegevens op te slaan. Op die manier kan Het Poortje u op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Het Poortje biedt te allen tijde de mogelijkheid om u af te melden.

Colofon

Het Poortje is HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor de jeugdzorg. Dit betekent dat Het Poortje voldoet aan de kwaliteitseisen die door de branche zijn gesteld en het keurmerk mag dragen.

Intellectueel eigendomsrecht

Het Poortje is een beschermde merknaam (gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau). Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Het Poortje enig onderdeel te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse (een deel van) onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook kunt u zich wenden tot info@hetpoortje.nu

Fotografie

Alle personen op de foto's zijn modellen en de namen zijn gefingeerd in verband met privacy.

Gebruik maken van uw privacyrechten

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG)  is een interne toezichthouder die adviseert en controleert hoe er door de organisatie wordt omgegaan met de persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, pleegouders, ketenpartners en medewerkers. Ook Elker-Het Poortje voldoet aan deze verplichting.

Wilt u gebruikmaken van één van uw privacy rechten, dan kunt u schriftelijk of per e-mail een verzoek indienen. Uw verzoek stuurt u naar de Functionaris Gegevensbescherming (FG) via:

E-mailadres: fg@elker-hetpoortje.nl

Postadres: Elker- het Poortje
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Postbus 274
9700 AG Groningen

Uw verzoek wordt in beginsel binnen vier weken na ontvangst behandeld. Indien nodig vragen wij hierna nog verdere informatie bij u op.

Wijzigingen

Elker-Het Poortje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy- en cookiebeleid. Controleer regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid. Tevens worden wijzigingen actief via de nieuwsbrief gecommuniceerd.