De eerste weken van het verblijf binnen Juvaid zijn gericht op het creëren van rust, structuur en inzicht. Stabilisatie van het gedrag, observatie en motivatie voor behandeling zijn de belangrijkste elementen in de eerste fase van het verblijf. Daarna wordt er stap voor stap toegewerkt naar sociaal en gewenst gedrag en nieuwe vaardigheden. Dit doen we volgens de YOUTURN-methodiek.

Inzicht

Vaak zijn jongeren zich niet bewust van wat ze met hun gedrag hebben aangericht. Of het lijkt hen onverschillig te laten. Voor de behandeling is het belangrijk dat een jongere écht inziet wat hij heeft gedaan. En ook: waardoor dit gedrag is veroorzaakt. De eerste weken werken we aan dit inzicht.

YOUTURN

Juvaid werkt volgens de YOUTURN-methodiek. Dit is een methode waarbij een jongere stap voor stap werkt aan het gedrag en de vaardigheden die hij nodig heeft om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. YOUTURN focust op de sterke kanten van een jongere. Het belonen van positief gedrag is belangrijk. Voor ongewenst gedrag worden alternatieven aangereikt YOUTURN kent vijf fases: intake, dagprogramma, persoonlijke ontwikkeling, voorbereiding op de nieuwe start en de nazorg. Download en lees hier de informatie over Youturn,  bedoeld voor ouders van jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting.

Training en therapie

Elke jongere heeft zijn eigen problemen, z’n eigen verhaal. Daarom krijgt elke jongere training en therapie aangeboden in de behandelfase. We werken bij voorkeur met evidence based trainingen en therapieën, bijvoorbeeld: 

  • Leren van delict (delictanalyse en terugvalpreventieplan)
  • Brains4Use (terugdringen drugs en alcoholgebruik)
  • SOVA op maat (sociale vaardigheden)
  • AR op maat (agressieregulatie)
  • Cognitieve gedragstherapie (ontwikkelen van inzicht in eigen gedachten, gevoel en gedrag)
  • EMDR (traumaverwerking)
  • Schematherapie (doorbreken van hardnekkige gedragspatronen)

    Ook wordt er samengewerkt met externe instanties en wordt er aanvullend o.a. mindfulness en psychomotore therapie aangeboden. Ouders betrekken we vaak bij de behandeling door hen, samen met hun zoon, psycho-educatie aan te bieden.

Oefenen

We willen voorkomen dat een jongere na een plaatsing in Juvaid opnieuw in de problemen komt. Na een gefaseerd verloftraject, volgt een jongere aan het einde van zijn straf of maatregel een scholings- en trainingsprogramma (STP). Dit programma duurt minimaal drie maanden tot maximaal een jaar. Het STP richt zich op opleiding, werk, het sociaal netwerk, vrije tijd, wonen en financiën. Onder begeleiding van de (jeugd)reclassering verblijft een jongere dan buiten Juvaid. Toegestane vrijheid wordt steeds afgestemd op de verantwoordelijkheid die een jongere kan dragen.