Toelichting jaarverslag 2017

Lees onderstaand de toelichting op enkele paragrafen uit het jaarverslag Portalis 2017. Het complete document is hier te downloaden.

Kwaliteitszorg
Portalis draait als onderdeel van Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen mee op het interne kwaliteitssysteem van Het Poortje. Er worden interne en externe audits gehouden. Het Poortje is HKZ geregistreerd. Naast dit kwaliteitssysteem is er in 2017 een onderzoek van de inspectie geweest. Uit het rapport kwam het volgende naar voren:

-           Portalis beschikt over een professionele kwaliteitscultuur en betrokken personeel

-           De organisatie opereert transparant en integer

-           De samenwerking met ketenpartners is een sterk punt van Portalis.

De komende schooljaren wordt gewerkt aan het implementeren van een eigen kwaliteitssysteem voor Portalis. Hierin worden o.a. de gerealiseerde onderwijskwaliteit, de resultaten van het onderwijs en welke eisen Portalis stelt aan bepaalde kwaliteitsaspecten (bijvoorbeeld didactisch handelen) meegenomen. Op deze manier wordt er meer specifiek naar de kwaliteit van het onderwijs gekeken.


Governance
Portalis richt haar beleid en organisatie in aan de hand van de 6 uitgangspunten van de code van goed bestuur.
Een opsomming:
1. Opdracht:  de organisatie moet zo ingericht zijn dat ieder kind het maximale rendement uit zijn/haar mogelijkheden kan halen door het best mogelijke onderwijs. Er moeten adequate opbrengsten gerealiseerd worden om de missie van Elker - Het Poortje waar te maken. Deze missie is:
'Wij willen kinderen, jongeren en gezinnen (weer) mee laten doen in de samenleving. En wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn voor een kind of een jongere om zich verder te ontwikkelen. Daarom richten we al onze energie, middelen en mogelijkheden op het versterken van kwetsbare gezinnen en jongeren."

2. Inrichting van de organisatie: Portalis is onderdeel van Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het managementstatuut. Voor de schooldirecteur en teamleiders van Portalis is er nog een specifiek managementstatuut van Portalis. De Medezeggenschapsraad heeft een belangrijke positie binnen Portalis. Jaarlijks wordt het formatieplan, activiteitenplan, verlofbeleid en de schoolgids aan hen voorgelegd. Dit jaar was een speciaal adviesverzoek om het onderwijs binnen de driemilieuvoorziening van Stichting Elker te verzorgen.

3. Professionals: De professionals van Portalis leveren een belangrijke bijdrage aan onze missie en visie. We zijn erg trots op deze club mensen die elke dag het beste uit zichzelf en uit de collega’s haalt om zo goed mogelijk onderwijs aan de jongeren te geven.

4. Interne verantwoording: bestuur-medezeggenschap-ouders over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ook zijn diverse contactmogelijkheden en -momenten voor ouders. Zo zijn er ouderavonden, diploma- en certificaatuitreikingen en de jaarlijkse kerstbijeenkomst. Ook worden er nieuwsbrieven voor ouders verstuurd.

5. Horizontale dialoog: Portalis voert beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden. Op diverse wijzen worden de verschillende groepen belanghebbenden betrokken bij het onderwijs. Zo is er de informatieverstrekking richting het gezin, samenwerkingsverbanden, collega-onderwijsinstellingen en gemeenten. Door nieuwsbrieven, ingeplande overleggen op regelmatige basis, via de schoolgids en de website en natuurlijk via direct persoonlijk contact.

6. Jaarverslag: voor meer informatie over de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht of in het algemeen over Stichting Elker - Het Poortje wordt verwezen naar het jaarverslag van de stichting. Klik hier voor het vierjaarlijkse schoolplan van Portalis 2017 - 2020.