Positive Behaviour Support

Sinds 2017 werkt Portalis als voortgezet speciaal onderwijsorganisatie met Positive Behaviour Support (PBS). Deze methodiek wordt gebruikt binnen de gesloten en open vso-locaties van Portalis. PBS is een schoolbrede aanpak bedoeld om een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen en wordt ook bij jeugdhulporganisaties als Elker en Wilster geïmplementeerd.

Marleen van de Kuit, schoolpsycholoog Portalis, en Frouke de Groot, afdelingsmanager Wilster, beide lid van het kernteam PBS binnen Elker - Het Poortje, vertellen erover.

Wat houdt PBS in?
Marleen: “Doel van de methode is probleemgedrag te voorkomen en een positief, veilig leerklimaat te bieden waarvan alle kinderen en jongeren optimaal kunnen profiteren. Onderdeel is het uitspreken en aanleren van heldere gedragsverwachtingen. Dit zijn de pijlers waar het om gaat:

  • Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden
  • Preventie: zoveel mogelijk problemen voorkomen
  • Positieve insteek: helder zijn in wat je wilt zien en horen, dit actief aanleren en positief bekrachtigen
  • Besluitvorming over gedrag op basis van data gegevens
  • Samenwerken met ouders en ketenpartners.

Het is in eerste instantie opgezet voor scholen, maar de methode wordt ook steeds meer in behandelomgevingen toegepast. Alhoewel we nog in de implementatiefase verkeren, zien we al mooie resultaten in gedrag. We werkten al veel vanuit de positieve insteek en nu hebben we waarden in plaats van regels. In de waarden staat de gedragsverwachting. Daarin laat je zien wat je wel wilt zien in plaats van wat je niet wilt zien.”

Internationaal bewezen succes
“Alhoewel er in Nederland nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van PBS, classificeert het Nederlands Jeugdinstituut PBS als ‘goed onderbouwd’. In Noorwegen en de Verenigde Staten zijn er veelbelovende resultaten. We hebben in maart dit jaar het jaarlijkse internationale PBS-congres in de VS bezocht waarin o.a. de werkzame factoren en onderzoeksresultaten werden besproken. Dat deed ons nog meer geloven in de methode. Vooral in de VS wordt er al langere tijd gewerkt met PBS. Steeds meer scholen nemen PBS als grondhouding aan en maken het zich eigen. Omdat er gebruik wordt gemaakt van wat al bekend is en wat al toepast wordt binnen scholen, is het geen complete verandering. Hierdoor verloopt de implementatie geleidelijk. De preventieve insteek van gedragsproblemen en data-verzameling tussen collega's onderling over cliënten zijn belangrijke factoren.”

Inzet in jeugdhulp
Frouke: ”Ook Wilster JeugdhulpPlus gaat met PBS werken. We zagen natuurlijk dat Portalis met de start van PBS direct de samenwerking opzocht met verschillende behandelinstellingen. Het is namelijk belangrijk om te werken vanuit dezelfde taal. Omdat Wilster en Portalis in Groningen samen onder 1 dak werken, was het een logische keus om hierin ook samen op te trekken. Hierdoor zal het voor jongeren nog duidelijker zijn welke gedragsverwachtingen er gelden en wordt er intensief samengewerkt tussen zorg en onderwijs. Ik denk dat PBS ook voor andere organisaties goed kan werken. Voor veel scholen in Nederland en het buitenland werkt het al. Ook steeds meer instellingen gaan werken volgens de grondhouding van PBS. Er zijn al veelbelovende resultaten.”

Meer lezen over PBS? Klik dan hier.

 

PBS is een schoolbrede aanpak met het doel een positief en veilig schoolklimaat te bevorderen. Het bevordert zoals benoemd het voorkomen van probleemgedrag en biedt een leerklimaat waarvan alle kinderen optimaal kunnen profiteren.

Met de PBS-methode wordt aangesloten bij wat er op school al ingezet wordt en wat werkt. Het is een gelaagd onderwijssysteem gebaseerd op het onderwijspiramidemodel.De groene interventies worden aan alle kinderen aangeboden en aangeleerd en blijken aan 80-90% van de kinderen voldoende steun te geven om zich gedragsmatig probleemloos te ontwikkelen. 5-10% van de kinderen hebben meer oefenmomenten nodig (zgn. gele interventies) om de gedragsverwachtingen te integreren in het dagelijks handelen. Voor 1-5% van de kinderen zijn intensieve keteninterventies nodig (zgn. rode interventies), die extra ingezet worden bovenop de preventieve maatregelen op de groene en gele niveaus. De gele en rode interventies bouwen voort op de universele schoolbrede componenten en vullen deze aan.

In schooljaar 2017-2018 is Portalis gestart met de groene, brede basis. De behandelinstellingen Juvaid, Woodbrookers en Wilster worden hierin meegenomen. De waarden zijn inmiddels bepaald en de gedragsverwachtingen die daarbij horen opgesteld. Daarnaast wordt er gekeken naar het beloningssysteem en de data-verzameling.

Bekijk hier het filmpje met uitleg over PBS van George Sugai, een goeroe op het gebied van PBS, dat hij voor de medewerkers van Het Poortje heeft gemaakt:
https://youtu.be/7cZ_gSOutoc  

 

PBS-expert Brandi Simonsen

In november kwam PBS-expert Brandi Simonsen over uit de VS om de medewerkers van Portalis te inspireren. Brandi vroeg tijdens deze bijeenkomst o.a. naar de aspecten waar de medewerkers trots op zijn. Daar kwamen mooie antwoorden op:
'Wij geven jongeren elke keer weer een nieuwe kans, deze ruwe diamanten krijgen steeds meer glans.”
“Ik werk bij Portalis, we gaan van kansarm naar kansrijk”
“Ouders geven aan zich gehoord en gezien te voelen, ze zijn niet langer een nummer”.