Beleidsdag Zorg en Onderwijs

Beleidsdag Zorg en Onderwijs
Portalis

14 februari 2017

Nog niet eerder zo met elkaar in de samenwerkingsstand’, dat was toch wel de hoofdconclusie van de gezamenlijke beleidsdag Zorg (Wilster) en Onderwijs (Portalis), beide onderdeel van Het Poortje. We hebben positieve en kritische beelden met elkaar gedeeld en dat kán ook in een veilige omgeving. Dat was mooi om te zien. En ook: waar zijn we trots op? En vandaar uit zagen we met elkaar ook veel werk liggen.

Wat werd er op de beleidsdag besproken?

  • Een gezamenlijk waardengedreven klas- en groepsklimaat. Inge Reinders (http://www.pbsing.nl/inge-reijnders/) nam ons bij dit thema bij de hand. Wilster en Portalis werken samen in 'Doen Wat Werkt', als inhoudelijke richtinggevend principe. Daarnaast willen we 'Positive Behaviour Support' als kapstok voor ons klas- en groepsklimaat aanhouden.  Heel inspirerend, we pakken dit doel samen op en iedereen wordt erbij betrokken.
  • De pool systeembegeleiders: l oopbaan, ouder- en trajectbegeleiders werken sinds een jaar in 1 team samen. We zijn heel tevreden met deze werkwijze, al zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Conclusie is dat we met het team het experiment gaan afronden en na zullen gaan hoe we de pool systeembegeleiders goed kunnen verstevigen en positioneren in Wilster en Portalis. We willen ook helder formuleren wat we vanuit ‘Doen van Werkt’ van de systeembegeleiders verwachten.
  • 1 overlegstructuur Wilster Portalis: naast de ontwikkeling van de kernteams, kennen Wilster en Portalis gescheiden overlegvormen. Op heel uitdagende wijze hebben we met elkaar verkend hoe dat anders kan.  Moet een groep van Wilster meer verbonden worden aan 1 of twee klassen van Portalis? Het laatste woord is er nog niet over gesproken, maar voor het volgende schooljaar willen we hier uitspraken over doen.
  • Verlengde schooldag: We bieden meer weken onderwijs en hebben een afterschool-programma. Werkt dit? We zijn net gestart en we kijken goed naar verbetermogelijkheden. Deze broedende kip niet teveel storen, is onze conclusie. Wel gaan we de communicatie over beide onderwerpen verbeteren zodat groepsleiding en docenten beter weten wat ze op welk moment kunnen verwachten.